در حال نمایش 12 نتیجه

9500 تومان

شهرسازی

شاخص گذاری RDF

16000 تومان

مدلهای شهرسازی

مدل تاکسونومی

12000 تومان

مدلهای شهرسازی

مدل رشد خطی

15000 تومان

مدلهای شهرسازی

معرفی مدل What if

24500 تومان
10400 تومان