طرح 5 شهرسازی – اراضی بلوار اندیشه ، بلوار حجاب ، بزرگراه امام علی ( طرح آماده سازی زمین )

75000 تومان

شامل246 صفحه گزارش

و نقشه ها